ZARZĄD
team image
Piotr Sendecki
Prezes
Prowadzi praktykę adwokacką od 1989 r. Specjalizując się w sprawach gospodarczych, uczestniczy jako doradca w procesach tworzenia nowych i przekształceniach istniejących podmiotów gospodarczych, a także w bieżącej obsłudze prawnej spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, zwłaszcza w tych, w których z prawem karnym łączy się element cywilistyczny lub gospodarczy. W latach 2007-2013 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Od 2006 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. Jest także arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
team image
Mateusz Chrzanowski
Wiceprezes
Asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia z zakresu prawa parlamentarnego oraz ustrojów państw współczesnych. Opublikował kilkanaście artykułów oraz współredagował kilka publikacji zbiorowych, uczestniczył w ponad trzydziestu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych. Pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica.
team image
Adrian Niewęgłowski
Wiceprezes
Doktor habilitowany. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Obronił w 2009 r. pracę doktorską na temat komercjalizacji prac badawczych. Habilitował się w 2018 r. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. Członek zespołu autorskiego Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Handlowego. Wchodzi w skład Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii i Wiedzy UMCS. Uczestniczy w organizacji konferencji z ramienia Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica. Bierze również udział w pracach wydawniczych Stowarzyszenia, w tym nad serią Reprinty Pro Scientia Iuridica, której jest inicjatorem i pomysłodawcą.
team image
Małgorzata Szymańska
Skarbnik
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół szeroko pojmowanej problematyki prawa rolnego. Autorka kilkunastu artykułów naukowych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach o międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym charakterze. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
team image
Karol Dąbrowski
Sekretarz
Adiunkt w Katedrze Historii Państwa i Prawa UMCS. Naukowo zajmuje się samorządem gospodarczym, w szczególności historią izb handlowych. Dydaktycznie prowadzi zajęcia dla studentów administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. w zakresie historii administracji oraz powszechnej historii służb ochrony porządku publicznego. Administracyjnie odpowiedzialny jest za parametryzację jednostek naukowych.
KOMISJA REWIZYJNA
team image
Marzena Świstak
Przewodnicząca
Radca prawny, asystent w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Członek European Law Institute z siedzibą w Wiedniu, Austria oraz Komisji ds. kontaktów międzynarodowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
team image
Marcin Gołębiowski
Członek
Dyrektor Centrum Promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest także asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
team image
Wojciech Dziedziak
Członek
Doktor habilitowany zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pełni funkcję Koordynatora Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej przy WPiA UMCS. Brał udział w wielu konferencjach naukowych, na niektórych z nich wygłaszał referaty. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym aksjologii prawa.