ZARZĄD
team image
Piotr Sendecki
Prezes
Prowadzi praktykę adwokacką od 1989 r. Specjalizując się w sprawach gospodarczych, uczestniczy jako doradca w procesach tworzenia nowych i przekształceniach istniejących podmiotów gospodarczych, a także w bieżącej obsłudze prawnej spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, zwłaszcza w tych, w których z prawem karnym łączy się element cywilistyczny lub gospodarczy. W latach 2007-2013 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Od 2006 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. Jest także arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
team image
Mateusz Chrzanowski
Wiceprezes
Asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia z zakresu prawa parlamentarnego oraz ustrojów państw współczesnych. Opublikował kilkanaście artykułów oraz współredagował kilka publikacji zbiorowych, uczestniczył w ponad trzydziestu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych. Pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica.
team image
Adrian Niewęgłowski
Wiceprezes
Doktor habilitowany. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Obronił w 2009 r. pracę doktorską na temat komercjalizacji prac badawczych. Habilitował się w 2018 r. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. Członek zespołu autorskiego Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Handlowego. Wchodzi w skład Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii i Wiedzy UMCS. Uczestniczy w organizacji konferencji z ramienia Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica. Bierze również udział w pracach wydawniczych Stowarzyszenia, w tym nad serią Reprinty Pro Scientia Iuridica, której jest inicjatorem i pomysłodawcą.
team image
Małgorzata Szymańska
Skarbnik
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół szeroko pojmowanej problematyki prawa rolnego. Autorka kilkunastu artykułów naukowych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach o międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym charakterze. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
team image
Karol Dąbrowski
Sekretarz
Adiunkt w Katedrze Historii Państwa i Prawa UMCS. Naukowo zajmuje się samorządem gospodarczym, w szczególności historią izb handlowych. Dydaktycznie prowadzi zajęcia dla studentów administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. w zakresie historii administracji oraz powszechnej historii służb ochrony porządku publicznego. Administracyjnie odpowiedzialny jest za parametryzację jednostek naukowych.
KOMISJA REWIZYJNA

team image
Anna Kosut
Przewodnicząca
Radca prawny. Doktor habilitowany nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Zakładu Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Publicznego WPiA UMCS. Praktyk specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących w szczególności: instytucji rynku pracy, rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych oraz zatrudnienia skazanych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Izby Notarialnej w Lublinie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym komentarza do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, współautorka Komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran).
team image
Marcin Gołębiowski
Członek
Dyrektor Centrum Promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest także asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
team image
Wojciech Dziedziak
Członek
Doktor habilitowany zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pełni funkcję Koordynatora Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej przy WPiA UMCS. Brał udział w wielu konferencjach naukowych, na niektórych z nich wygłaszał referaty. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym aksjologii prawa.