S T A T U T
Stowarzyszenia Naukowego
Pro Scientia Iuridica

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, zwane dalej ,,Stowarzyszeniem’’ posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto Lublin.
W celu właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Nazwa (Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica) i skrót nazwy Stowarzyszenia (SNPSI) stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, a także uczestniczyć 
w  innych podmiotach prawa.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
a) rozwój i popularyzowanie nauk prawnych,
b) doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych prawem,
c) wyrażanie poglądów w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
d) rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
e) wspieranie organizacji o podobnych celach działania, ze szczególnym uwzględnieniem Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, zwanego dalej „SKNP UMCS”.

§ 7

Cele Stowarzyszenia realizuje się poprzez:
a) prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa,
b) inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie organizowanych przez inne podmioty wykładów, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze teoretycznym, praktycznym w zakresie nauk prawnych,
c) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa,
d) wydawanie publikacji naukowych,
e) opiekę nad osobami prowadzącymi badania naukowe nad prawem, w szczególności nad studentami, doktorantami i młodymi naukowcami,
f) fundowanie stypendiów i wypłacanie dotacji na prowadzenie badań naukowych nad prawem,
g) organizowanie i wspieranie organizowania staży naukowych,
h) pogłębianie naukowych, kulturalnych i koleżeńskich więzi między byłymi oraz obecnymi członkami SKNP UMCS,
i) prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać sekcje i grupy badawcze.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

1. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ,,Zarządem”.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia  przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie należy złożyć w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia odpisu uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków, o jakich mowa w § 9 niniejszego Statutu, kierując odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która była członkiem SKNP UMCS lub współpracowała z SKNP UMCS i wyrazi wolę uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, zaakceptuje zasady niniejszego Statutu oraz podpisze deklarację członkowską Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c) występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów oraz funkcjonowania Stowarzyszenia,
d) osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach Stowarzyszenia spraw dotyczących jego osoby.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) czynnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
d) regularnie opłacać składki członkowskie,

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub dla działalności, którą realizuje Stowarzyszenie. O przyznaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich,

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo do brania udziału w pracach oraz korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd, a także do brania udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz.

§ 14

Utrata członkostwa następuje poprzez:
a) śmierć członka,
b) złożenie pisemnej rezygnacji członka,
c) utratę osobowości prawnej w przypadku członkostwa osoby prawnej,
d) pozbawienie członkostwa na mocy uchwały Zarządu.

§ 15

Pozbawienie członkostwa na mocy uchwały Zarządu może nastąpić z powodu:
a) nagminnego niewypełniania obowiązków wynikających ze Statutu,
b) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem,
c) narażenia dobrego imienia i istotnych interesów Stowarzyszenia.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia odpisu uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa, kierując odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku jako zebranie zwyczajne. Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 aktualnej liczby członków Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie, w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku o jego zwołaniu. O terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania drogą e-mailową za poświadczeniem otrzymania zawiadomienia lub za pośrednictwem poczty – listem poleconym.

2. Walne Zebranie zwoływane być może w dwóch terminach, tj. w tym samym miejscu i dniu, jednakże pierwszy termin o wskazanej godzinie, zaś drugi  po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu. W przypadku pierwszego terminu dla otwarcia Zebrania wymagane jest obecność 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie braku wymaganego kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie może zostać otwarte w drugim terminie.

3. Uchwały Walnego Zebrania odbywającego się w drugim terminie, zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz   § 28 Statutu, podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

4. Uchwały o zmianie Statutu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie planu działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie regulaminu działania Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
c) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad zwalniania z obowiązku ich uiszczania,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) udzielanie absolutorium Zarządowi,
g) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
h) podejmowanie uchwał o wstąpieniu do związku stowarzyszeń,
i) rozpatrywanie odwołań w sytuacjach wymienionych w paragrafach poprzedzających,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków, w tym:
a) Prezesa,
b) Skarbnika,
c) Sekretarza,
d) oraz ewentualnie do dwóch Wiceprezesów.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami,
d) układanie rocznego planu działania Stowarzyszenia,
e) składanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnego Zebrania,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia na członka Stowarzyszenia oraz w przedmiocie ustania lub pozbawienia członkostwa.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdań z działalności za dany rok kalendarzowy,
c) przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 24

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 25

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna uzupełnia w drodze uchwały do swego składu osobę spośród członków Stowarzyszenia, przedstawiając podjętą w tej sprawie uchwałę najbliższemu Walnemu Zebraniu w celu jej zatwierdzenia.

§ 26

Uchwały władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu, w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz w sytuacji przewidzianej w § 12 ust. 1 zd.2, podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku zaistnienia równości głosów decyduje głos – odpowiednio – prezesa zarządu, przewodniczącego Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej, którzy w razie tajności głosowania zobowiązani są do ujawnienia swego głosu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia tworzony jest z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, zapisów, spadków i dotacji,
c) dochodów z działalności Stowarzyszenia,
d) innych źródeł.

2. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej Stowarzyszenia oraz działalności statutowej.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes, łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem. W pozostałych sprawach dokumenty Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 28

Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpić może w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia lub w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 29

W momencie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora i przeznaczeniu majątku na cele oświatowe i naukowe.