Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która była członkiem Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS lub współpracowała z Studenckim Kołem Naukowym Prawników UMCS i wyrazi wolę uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, zaakceptuje zasady niniejszego Statutu oraz podpisze deklarację członkowską Stowarzyszenia.

Wypełnioną pisemną deklarację członkowską należy złożyć na ręce jednego z Członków Zarządu, a następnie Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków.