CELE STOWARZYSZENIA

rozwój i popularyzowanie nauk prawnych
doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych prawem
doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych prawem
wyrażanie poglądów w kwestiach stanowienia prawa i praworządności
rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa
wspieranie organizacji o podobnych celach działania, ze szczególnym uwzględnieniem Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez
Prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa
inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie organizowanych przez inne podmioty wykładów, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze teoretycznym, praktycznym w zakresie nauk prawnych,
współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa
wydawanie publikacji naukowych
opiekę nad osobami prowadzącymi badania naukowe nad prawem, w szczególności nad studentami, doktorantami i młodymi naukowcami
fundowanie stypendiów i wypłacanie dotacji na prowadzenie badań naukowych nad prawem
organizowanie i wspieranie organizowania staży naukowych
pogłębianie naukowych, kulturalnych i koleżeńskich więzi między byłymi oraz obecnymi członkami Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS
prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia