DZIEŃ I
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
9.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-10.00

Przywitanie gości przez gospodarzy

PANEL PIERWSZY
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A POLSKIE PRAWO W DZIEDZINIE ZNAKÓW TOWAROWYCH
10.00-10.15

Wpływ dyrektywy na prawo krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej
dr hab. Maciej Szpunar, prof. nadzw., Uniwersytet Śląski

10.15-10.30

Implementacja dyrektywy 2015/2436 o znakach towarowych do prawa polskiego
dr Michał Mazurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10.30-10.45

Aktualny stan prac nad nowelą do ustawy prawo własności przemysłowej
Edyta Demby-Siwek, ekspert w Urzędzie Patentowym RP

10.45-11.15

Dyskusja

11.15-11.35

Przerwa kawowa

PANEL DRUGI
PRZESZKODY REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO
11.35-11.50

Przeszkody rejestracji de lege lata. Uwagi krytyczne
prof. dr hab. Urszula Promińska, Uniwersytet Łódzki

11.50-12.05

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jako podstawa odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Uniwersytet w Białymstoku

12.05-12.20

Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne jako przeszkoda rejestracji
dr Edyta Całka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12.20-12.35

Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji
dr Lavinia Brancusi, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

12.35-12.50

Zła wiara zgłaszającego znak towarowy
dr Jakub Kępiński LL.M., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.50-13.05

Domena internetowa jako przeszkoda rejestracji?
dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński

13.05-13.35

Dyskusja

13.35-14.35

Przerwa obiadowa

WYKŁAD GOŚCINNY
14.35-15.20

Wykład gościnny psychologa
Podobieństwo oznaczeń a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd: perspektywa psychologiczna
prof. dr hab. Andrzej Falkowski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

15.20-15.35

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

DZIEŃ II
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
9.00-9.10

Rozpoczęcie konferencji

PANEL TRZECI
ZNAKI TOWAROWE W OBROCIE GOSPODARCZYM
9.10-9.25

Prawo ochronne na znak towarowy w toku likwidacji spółki handlowej
prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9.25-9.40

Zastaw i użytkowanie na prawie ochronnym na znak towarowy
dr Łukasz Żelechowski, Uniwersytet Warszawski

9.40-10.10

Dyskusja

10.10-10.30

Przerwa kawowa

PANEL CZWARTY
PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY I JEGO NARUSZENIE
10.30-10.45

Odpowiedzialność za naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Zagadnienia kolizyjnoprawne.
prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

10.45-11.00

Ustalenie miejsca pierwszego wprowadzenia do obrotu towaru ze znakiem towarowym
dr Jarosław Dudzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.00-11.15

Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego w sytuacji użycia na towarze kilku znaków towarowych
dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. nadzw., Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

11.15-11.30

Użycie cudzego znaku towarowego dla części zamiennych objętej prawem z rejestracji wzoru przemysłowego
dr hab. Anna Tischner, Uniwersytet Jagielloński

11.30-11.45

Pośrednie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
dr Tomasz Targosz, Uniwersytet Jagielloński

11.45-12.00

Przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego
dr Krzysztof Czub, Uniwersytet Gdański

12.00-12.15

Ochrona znaków towarowych w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
dr hab. Beata Giesen, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki

12.15-12.45

Dyskusja

12.45-13.05

Przerwa kawowa

PANEL PIĄTY
PROCEDURALNE ASPEKTY OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH
13.05-13.20

Legitymacja licencjobiorcy w postępowaniu o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

13.20-13.35

Roszczenie o zaniechanie. Zagadnienia procesowe (formuła żądania i sentencji postanowienia o zabezpieczeniu oraz wyroku )
dr hab. Rafał Sikorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.35-13.50

Roszczenie o udzielenie informacji w postępowaniu o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13.50-14.05

Dowody w postępowaniu o naruszenie prawa ochronnego
dr Monika Rejdak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14.05-14.35

Dyskusja

14:35-14.50

Zakończenie i podsumowanie konferencji