Znaki towarowe mają coraz większe znaczenie w praktyce gospodarczej. Umożliwiają one, przy spełnieniu innych warunków, skuteczne pozyskiwanie, zarówno na rynkach krajowym, unijnym, jak i globalnym, klientów dla produktów i usług przedsiębiorstw. O wciąż rosnącym znaczeniu znaków towarowych świadczy fakt szerokiego uwzględnienia tej problematyki przez prawodawcę unijnego. Jest to bowiem obecnie najbardziej europeizowana dziedzina prawa unijnego. Skutkiem ostatnio wydanych przepisów (dyrektywa 2015/2436 oraz rozporządzenie 2017/1001) jest również obowiązek Polski, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonania głębokiej reformy polskiego prawa znaków towarowych. W toku planowanej konferencji zostaną przedyskutowane przez specjalistów, z wiodących ośrodków naukowych, wszystkie najważniejsze problemy związane z koniecznością dostosowania prawa polskiego do obowiązujących regulacji unijnych. Celem organizatorów jest wypracowanie propozycji rozwiązań prawnych, które będą, przy poszanowaniu regulacji unijnych, odpowiadać interesom polskiej gospodarki.

1b_Ryszard-Skubisz_retusz_01-560x839

PROFESOR

RYSZARD SKUBISZ