snpsi_03.03.2014

STOWARZYSZENIE NAUKOWE PRO SCIENTIA IURIDICA

Stowarzyszenie jest głównym organizatorem konferencji „Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego„.  Jego celem jest m.in. popularyzacja szeroko rozumianych nauk prawnych. Stowarzyszenie, w którego skład wchodzą osoby związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS, podejmuje szereg bardzo ważnych inicjatyw. Wśród nich mieści się w szczególności organizacja konferencji naukowych, spotkań z przedstawicielami teorii oraz praktyki nauk prawnych. Stowarzyszenie współpracuje, a także wspiera organizacje działające w podobnych celach. Do jednostek współpracujących ze Stowarzyszeniem należy m.in. Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, a ponadto Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS i Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS. Bardzo istotnym elementem działalności stowarzyszenia jest organizowanie tzw. otwartych wykładów. Wśród nich ważne znaczenie miały cieszące się dużym powodzeniem spotkania z prof. dr hab. Ewą Łętowską, dr. Adamem Bodnarem – Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Wojciechem Hermelińskim – Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej oraz Markiem Ostrowskim, cenionym publicystą czasopisma „Polityka”.


STOWARZYSZENIE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI
TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL

Stowarzyszenie KOPIPOL jest organizacją zbiorowego zarządzania prawa autorskimi do utworów naukowych i technicznych. Stowarzyszeniu KOPIPOL w zbiorowy zarząd swe autorskie prawa majątkowe powierzyło 1 399 osób fizycznych (naukowców) oraz 5 osób prawnych (wydawców utworów naukowych) – stan na 28 marca 2017 roku. Członkami Stowarzyszenia KOPIPOL są osoby fizyczne – przedstawiciele polskiej nauki, oraz osoby prawne – najwięksi wydawcy utworów naukowych i technicznych (np. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, czy Wydawnictwo UMCS). Stowarzyszenie KOPIPOL realizuje zadania wynikające wprost z przepisów prawa autorskiego. Należy w tym zakresie wymienić: upoważnienie do poboru na rzecz twórców opłat od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych (art. 20 prawa autorskiego), upoważnienie do poboru na rzecz twórców opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (art. 20¹ prawa autorskiego). Zainkasowane przez Stowarzyszenie KOPIPOL opłaty, w części należnej twórcom utworów naukowych i technicznych, wypłacane są uprawnionym. Podstawą wypłat są cyklicznie badania statystyczne. W ich wyniku ustalane są wydawnictwa, których publikacje są najczęściej kopiowane. Następnie, w oparciu o dane uzyskane z Biblioteki Narodowej, ustala się kto publikuje we wspomnianych wydawnictwach, a co za tym idzie kto jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia. Stowarzyszenie KOPIPOL, jako jedyna organizacja zbiorowego zarządzania, podział inkasowanych opłat opiera wyłącznie na podstawie wyników badań statystycznych. Szczegółowe informacje na temat repartycji indywidualnej są na stronie internetowej Stowarzyszenia KOPIPOL. Powinni się z nimi zapoznać zwłaszcza ci twórcy, którzy w okresie od 2007 roku publikowali utwory naukowe lub naukowo – techniczne w wydawnictwach wskazanych na wspomnianej stronie internetowej .


logo

KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UMCS

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, powstało dnia 9 listopada 2011 roku. Za cel swojej działalności przyjęło rozpowszechnianie i rozwój wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej. KNPWI z powodzeniem realizuje następujące projekty: Szkołę Prawa Własności Intelektualnej (w ramach której organizowane są m.in. warsztaty prowadzone przez teoretyków, jak również praktyków prawa własności intelektualnej dla studentów), konkurs IP Contest oraz mini-konferencje. Ponadto Koło było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Internet a prawo autorskie”, konferencji „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” oraz partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa” i Konferencji „Skarb Państwa na rynku kapitałowym„, która odbyła się w dniu 5 października 2016 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Wysiłkiem Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS ukazała się m.in. książka „Internet a prawo autorskie”, wydana w 2016 roku. Obecnie prezesem KNPWI UMCS jest Iwona Nowak.


KOŁO NAUKOWE PRAWA PARLAMENTARNEGO UMCS

Celem działalności Koła jest doskonalenie wiedzy o prawie: parlamentarnym, konstytucyjnym oraz dyscyplin pokrewnych, zarówno w sensie teoretycznym, jak i praktycznym oraz włączanie się w funkcję edukacyjno-wychowawczą Wydziału. Do najważniejszych organizowanych inicjatyw należy zaliczyć: konferencje naukowe, konkursy, spotkania z przedstawicielami praktyki oraz wizyty studyjne do naczelnych organów państwa, m.in. Sejmu, Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto do działań Koła należy współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie parlamentaryzmu oraz prawa konstytucyjnego. Wiodącym przedsięwzięciem Koła jest organizacja Forum Młodych Konstytucjonalistów. są to konferencje naukowe o charakterze cyklicznym. Pierwsza konferencja, odbyła się w dniach 7-8 kwietnia 2016 r. pt. „Samorząd. Forma demokracji uczestniczącej”, zaś druga odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. pt. ,,Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”. W przyszłym roku zostanie zorganizowana konferencja dotycząca zagadnień parlamentaryzmu, samorządu, demokratycznych form reprezentacji. Założeniem Forum jest stworzenie młodym pracownikom naukowym, doktorantom i studentom możliwości merytorycznej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących prawa konstytucyjnego. Efektem zeszłorocznej Konferencji jest wydanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica monografii naukowej pt. ,,Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej”.